Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego zwanego w dalszej treści „Serwisem” i zamieszczonych w nim aplikacjom dostępnym pod adresem www.hiltonlex.pl prowadzonym przez Hiltonlex Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Oławie, przy ul. Wiejskiej 40/4, 55-200 Oława.

2. Poprzez fakt rozpoczęcia korzystania z Serwisu, w szczególności wypełnienie formularza kontaktowego i akceptację Regulaminu, Użytkownik każdorazowo oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu w jego obowiązującej wersji;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
c) wyraża, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do obsługi Serwisu internetowego przez Hiltonlex Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Oławie, przy ul. Wiejskiej 40/4, 55-200 Oława.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub jego aktualizacji.

4. Administratorem Serwisu oraz danych osobowych Użytkowników/Klientów jest Hiltonlex Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Oławie, przy ul. Wiejskiej 40/4, 55-200 Oława, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia–Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000641958, NIP: 9121892226, Regon: 365641414, wysokość sumy komandytowej 30.000 zł. Każdy Użytkownik Serwisu w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w zakresie obsługi Serwisu internetowego, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

5. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od użytkowników stanowią przedmiot ochrony autorskich praw majątkowych przysługujących Hiltonlex Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Oławie lub innym podmiotom i podlegają ochronie prawnej.

6. Kontakt z Administratorem można uzyskać:

 • pod numerem telefonów +48 500 871 549, koszt połączenia za minutę według stawek operatora.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej na adres: ido@hiltonlex.pl

§ 2 Definicje

1. Regulamin Serwisu internetowego– niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Klient / Usługobiorca / Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z Serwisu internetowego.

3. Konsument / Usługobiorca / Użytkownik / Klient Serwisu-Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Administrator serwisu / Usługodawca – podmiot udostępniający Użytkownikom Serwis internetowy i zamieszczone w nim aplikacje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Konsultant – uprawniona przez Administratora osoba w przedmiocie prowadzenia rozmowy teleinformatycznej i korespondencji e-mail z Użytkownikami Serwisu i gromadzenia danych osobowych Użytkowników.

6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

7. Informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

8. Usługa elektroniczna – oznacza usługę wykonywaną przez Hiltonlex Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Oławie poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr73, poz. 852 ze zm.), w tym umożliwienie Użytkownikom korzystania z interaktywnego formularza Kontaktu oraz wysyłaniu Użytkownikom Newslettera.

§ 3 Zasady i warunki korzystania z Serwisu

1.Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dostępne 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Administratora/Usługodawcę w Serwisie internetowym Hiltonlex Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Oławie.

2. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika Serwisu uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 poniżej obciążają Użytkownika.

3. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp użytkownika do zasobów sieci Internet, a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Internet Explorer z aktywnym oprogramowaniem Java Script w aktualnej wersji. W ramach wymagań technicznych ułatwiających współpracę z systemem teleinformatycznym Serwisu, którym posługuje się Administrator/Usługodawca, Użytkownik winien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

4. W celu nawiązania z Administratorem/Usługodawcą kontaktu poprzez aktywny formularz Kontakt Użytkownik zobowiązany jest podać swój adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, potwierdzić swoją pełnoletność oraz zaakceptować politykę prywatności i warunki korzystania z Serwisu, określone niniejszym Regulaminem.

5. Użytkownik może szybko i efektownie kontaktować się z właścicielem Strony Administratorem/Usługodawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu poprzez pocztę e-mail: ido@hiltonlex.pl telefonicznie pod numerem +48 500 871 549 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie) oraz pisemnie listem na adres wskazany w § 1 ust. 1.

6. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Administratora/Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Użytkownika.

7. Podając adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na zapytanie kierowane przez Użytkownika do Administratora/Usługodawcy.

8. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Zapytania kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu powinny dotyczyć wyłącznie tematyki lub/i informacji handlowej, zgodnej z działalnością prowadzoną przez Hiltonlex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Oławie. W przypadku kierowania przez Użytkownika wypowiedzi lub zapytań odbiegających od powyższej tematyki, Administrator/Usługodawca uprawniony jest do nie udzielania odpowiedzi, braku kontaktu z Użytkownikiem.

10. Użytkownik, będący Klientem Hiltonlex Sp. z o.o., Sp.k., za pośrednictwem Serwisu, jest uprawniony do uzyskania informacji w zakresie prowadzonego postępowania likwidacyjnego oraz z jego aktualnego etapu, po uprzedniej weryfikacji Klienta, dokonywanej w celu umożliwienia jego identyfikacji z zarejestrowaną sprawą.

11.Identyfikacja Klienta następować będzie poprzez podanie numeru sprawy oraz wybranej przez Konsultanta danej osobowej Klienta, podanej przez Klienta w umowie.

12. Zapytania i dane kontaktowe zamieszczane przez Użytkowników są utrwalane na serwerach komputerowych Administratora w formie zapisu danych kontaktowych, rozmowy w bazie danych.

13. Zapytania i dane kontaktowe zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie są skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz kontaktowy i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym imię, adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zapytania i/lub wskazania prawidłowo danych adresowych, Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź na wskazany przez siebie adres e-mailowy potwierdzającą otrzymanie zapytania i/lub danych oraz zostanie do 5 dni roboczych nawiązany z nim kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

14. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, zapytania i dane kontaktowe zamieszczane przez użytkowników w Serwisie, powinny spełniać następujące warunki:
a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,
b) nie mogą być obraźliwe, wulgarne,
c) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji,
d) nie mogą zawierać gróźb i pomówień skierowanych pod adresem Administratora/usługodawcy lub osób trzecich,
e) nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów

15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w w/w. ust.14, Administrator uprawniony jest do nie nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem, zaś Konsultant jest uprawniony do zakończenia prowadzonej rozmowy i podjęcia dalszych kroków prawnych.

§ 4 Usługi elektroniczne na stronie

1. Na Stronie dostępne są dla Użytkowników następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora/Usługodawcę:
a) usługa formularza Kontaktowego;
b) usługa Newslettera.

2. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z nich, zawsze potwierdzenia przez Użytkownika że:
a) jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
b) przeczytał i zaakceptował Regulamin,
c) zapoznał się z Polityką prywatności i informacją o Ochronie danych

3. Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza Zlecenia dochodzi do skutku z chwilą dokonania przez Klienta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”. Usługa formularza zlecenia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zlecenia przez Klienta w sposób opisany w § 4 ust. 7 lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zlecenia przed złożeniem Zlecenia w powołany sposób. Usługa formularza zlecenia świadczona jest nieodpłatnie.

4. Administrator/Usługodawca świadczy także usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Administratora/Usługodawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter może nastąpić poprzez wpisanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej w polu „Newsletter” na stronie głównej , zatwierdzenie wpisu klawiszem enter, a następnie wybór odpowiednich opcji. Do otrzymywania przez Użytkownika Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:
a)udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania obejmujących otrzymywanie Newslettera z informacjami o usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Administratora/Usługodawcy,
b) udzielenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail,
c) udzielenie przez Użytkownika zgody na używanie komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj. automatów dzwoniących lub wysyłających smsy mmsy, e-mail) do przesyłania Newslettera z informacjami o usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Administratora/Usłgugodawcy;
d) kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Administratora/Usługodawcy zawierającej potwierdzenie zapisania się przez Użytkownika do Newslettera.
Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogę elektroniczną usługi Newsletter

5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:
a) ponowne podanie przez Użytkownika w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który otrzymuje on Newsletter, i wybór opcji „Wypisz”;
b) kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter;
c) zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ido@hiltonlex.pl
Wykonanie przez Użytkownika którejkolwiek z czynności opisanych w punktach a – c powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 5 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Administratora/Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zgodnie z ww. ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ww. ustawy.

§ 6 Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. Po naciśnięciu przycisku „wyślij” Użytkownicy nie mają możliwości samodzielnego korygowania wprowadzonych danych,

2. Weryfikacji danych lub korekty podanych danych można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora/Usługodawcy na adres ido@hiltonlex.pl

§ 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Administratora/Usługodawcę drugiej stronie treści podanych danych.

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści podawanych danych następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po ich skutecznym podaniu.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści podanych danych następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail potwierdzenia otrzymania zgłoszenia/analizy sprawy.

3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Administratora/Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika/Klienta.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Hiltonlex Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Oławie. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora/Usługodawcę w celu:

1. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

2. zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
a) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
b) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
c) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

4. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
d) wsparcia obsługi Użytkowników, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
e) celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
f) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

5. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dobrowolnie. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Użytkownik się na to zgodzi i według uznania Użytkownika. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
a) wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
b) przesyłania Użytkownikowi Newslettera;
c) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Użytkownika i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
d) obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Użytkownik zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
e) w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości np. skontaktowania się z Użytkownikiem w określony opcjonalny sposób.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Administratora/usługodawcę:
a) pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Użytkowników, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Użytkowników;
b) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Użytkownika i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:

 • podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Użytkownika, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Użytkownika, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom, orzecznikom działającym na zlecenie Administratora;
 • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

c) innym administratorom będącym:

 • agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych Administratora lub współpracującymi z Administratorem przy obsłudze Użytkowników lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
 • podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
 • podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 • zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

7. Przez okres trwania umów z Użytkownikami do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość korzystania z Serwisu.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo usunięcia danych osobowych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

9. Użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.

10. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
a) w celach marketingowych, w tym profilowania;
b) w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkowika.

12. Użytkownik może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

13. Użytkownik może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
a) mailowo, na adres: ido@hiltonlex.pl
b) korespondencyjnie, na adres: Hiltonlex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wiejska 40/4, 55-200 Oława.

Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę
żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

14. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Użytkownika o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Użytkownika o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

15. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Użytkownika w związku ze zgłoszeniem żądania, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

16. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 14-15 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
a) listem poleconym na podany przez Użytkownika adres lub
b) drogą elektroniczna na podany przez Użytkownika adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:

 • Użytkownik przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez
  Administratora w innej formie – wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez
  Użytkownika adres e-mail;
 • Użytkownik zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została
  potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie

17. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Użytkownika, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

18. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, których dokonał w wykonaniu żądania Użytkownika, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Użytkownika. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

19. Na żądanie Użytkownika, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratorowi.

20. Administrator/Usługodawca nie przetwarza danych wrażliwych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182), w
szczególności danych, które bezpośrednio lub w kontekście ujawniają: pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, przynależność partyjną, przynależność związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne lub dotyczą skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Użytkownik, będący potencjalnym Klientem Administratora/Usługodawcy, celem ochrony swojej prywatności, powinien powstrzymać się od podawania w formularzu kontaktowym danych osobowych, zwłaszcza danych, o których mowa w zdaniu powyżej.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, o których mowa w ust.20 powyżej, podane przez Użytkownika.

22. Niedozwolone jest kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści podanych w Serwisie przez Użytkowników lub osoby trzecie, w jakimkolwiek celu.

§9 Zakres odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności i korzystaniu z Serwisu, jeśli są spowodowane:
a) koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania,
b) przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania/zaniechania osób trzecich).

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowanych awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Administratora.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, treści i prawdziwość treści przekazywanych przez Użytkowników.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej).

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu, za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

§ 10 Zmiana Regulaminu

W przypadku zmiany Regulaminu w czasie, jaki upłynął od ostatniej wizyty Użytkownika w Serwisie, Użytkownik/Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.

§ 11 Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z korzystaniem z Serwisu.

2. Reklamacje należy składać w drogą elektroniczną na adres e-mail: ido@hiltonlex.pl

3. W treści kierowanych reklamacji należy wskazać datę i godzinę korzystania z Serwisu, a także w miarę możliwości dane charakteryzujące konsultanta, przyczyny reklamacji oraz adres e-mail, na który należy przesłać odpowiedź reklamacyjną.

4. Administrator/Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail. W przewidzianym terminie do Użytkownika, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana odpowiedź w przedmiocie reklamacji.

5. Administrator/Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w ust. 4 powyżej, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń, lub napotka przeszkody niezależne od Administratora. Ponadto, Administrator/Usługodawca zastrzega, że w rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża czas rozpoznania reklamacji.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika/Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Użytkownika/Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami/Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Poznaj naszą ofertę

Specjalizujemy się w poniższych sprawach. Wybierz kategorię i dowiedz się więcej.

doplaty_do_odszkodowan_z_polisy_oc_i_ac

Dopłaty do odszkodowań z polisy OC i AC

odszkodowanie_za_bledy_medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowanie_za_wypadek_komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

rzeczoznawca_samochodowy

Rzeczoznawca samochodowy

odszkodowanie_za_urazy_w_miejscu_publicznym

Odszkodowanie za urazy w miejscach publicznych

odszkodowanie_za_szkody_rzeczowe_i_majatkowe

Odszkodowanie za szkody rzeczowe i majątkowe

odszkodowania_dla_rodziny_ofiar_wypadkow

Odszkodowania dla rodziny ofiar wypadków

odszkodowanie_dla_rolnikow

Odszkodowania dla rolników

odszkodowania_za_wypadek_przy_pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

uslugi_dla_firm_transportowych

Usługi dla firm transportowych