Dodaj więcej plików

  * wymagane pola


  Odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania.

  Nieszczęśliwy wypadek
  nagłe, niespodziewane i gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od ubezpieczonego wskutek którego poszkodowany doznał obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub utracie życia.

  Odszkodowanie
  świadczenie należące się poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę osobową lub rzeczową, powstałą w wyniku działania i/lub zaniechania podmiotu innego niż poszkodowany. Najważniejszym krokiem, który należy przedsięwziąć w celu dochodzenia roszczenia i naprawienia szkody jest wskazanie podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania, które ma finansowo wyrównać krzywdę.

  Pełnomocnik
  osoba upoważniona przez poszkodowanego/mocodawcę do prowadzenia spraw i czynności związanych np. z wypadkiem w jego imieniu. Pełnomocnik w związku ze zdarzeniem reprezentuje mocodawcę w postępowaniach zarówno sadowych jak również i na etapie postępowania likwidacyjnego, którego podjęte działania zmierzają do uzyskania na rzecz poszkodowanego należnego odszkodowania i świadczenia. Prowadzi negocjacje ugodowe, kompletuje niezbędną dokumentację, sporządza odwołania i reklamacje.

  Polisa
  dokument w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. Podstawowymi informacjami wymaganymi w polisie są: dane ubezpieczyciela, przedmiot ubezpieczenia oraz informacje o ubezpieczającym.

  Przyczynienie
  uznanie takiego zachowania poszkodowanego, pozostającego w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, które miało wpływ na fakt zaistnienia zdarzenia / wypadku. Często jest, to działaniem nierozmyślne stwarzając niebezpieczną sytuację, zagrażającą innym. Uznanie osoby współwinną do powstania lub zwiększenia szkody skutkuje zmniejszeniem kwoty odszkodowania / zadośćuczynienia i najczęściej określane jest procentowo. Im większe przyczynienie poszkodowanego za doznaną szkodę, tym mniejsza kwota odszkodowania zostanie wypłacona.

  Szkoda osobowa
  jest stratą obejmującą obrażenia ciała, uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskich a także utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do rozstroju zdrowia psychicznego bądź fizycznego uszkodzenia ciała. Stanowi ważną przesłankę do starania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

  Szkoda rzeczowa
  powstała na skutek zdarzenia w którym dochodzi do uszczerbku majątku poszkodowanego (uszkodzenia, utracenia lub zniszczenia posiadanych przez poszkodowanego rzeczy lub dóbr materialnych). Przykładem jest uszkodzenie / zniszczenie pojazdu, ruchomości, itp.

  Zadośćuczynienie pieniężne
  to świadczenie polegające na wypłacie osobie poszkodowanej odpowiedniego świadczenia (zazwyczaj pieniężnego) za doznaną krzywdę. Przysługuje osobom które utraciły zdrowie, utraciły zdolność do pracy zarobkowej, nastąpiło uszkodzenia ciała, nie zasadnie utraciły wolność, osoby najbliższe poniosły śmierć np. w wyniku wypadku.

  Sprawca, który przyczynił się swoim działaniem do wyrządzenia Ci krzywdy, zobowiązany jest do jej naprawienia. Należne Ci odszkodowanie zależy od okoliczności zdarzenia oraz ich źródeł.
  Decyzja odmowna, nie musi świadczyć o zakończeniu sprawy. Oznacza to, że roszczenia należy skierować na drogę postępowania sądowego. Wcześniej warto jednak spróbować złożyć reklamację lub przystąpić do negocjacji ugodowych jeżeli strony wykazują wole do porozumienia.
  Na wysokość odszkodowania oraz zadośćuczynienia ma wpływ wiele czynników, których to celem jest rekompensata cierpień fizycznych oraz psychicznych doznanych w wypadku. Istotnym i pomocnym elementem podczas wyliczania należnej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia jest uszczerbek na zdrowiu, zazwyczaj określany w procentach.
  Aby wyjaśnić okoliczności wypadku, nierzadko należy zaczekać na opinię biegłego sądowego oraz wyrok karny. Natomiast sprawę można zgłosić do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń już w trakcie ustalania okoliczności zdarzenia /wypadku na etapie likwidacji szkody, to da możliwość wypłacenia pierwszych, tak potrzebnych poszkodowanemu tzw. kwot bezspornych, które pomogą np. kontynuować leczenie, rehabilitację, itp.
  Będąc uczestnikiem wypadku lub zdarzenia losowego (nieszczęśliwy wypadek), doznając obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu możesz ubiegać się o:
  • zadośćuczynienie,
  • zwrot poniesionych kosztów na: leczenie, opiekę osób trzecich, rehabilitację, utracone zarobki, lepsze odżywianie,
  • rentę, na zwiększone wydatki i potrzeby,
  • rentę, za zmniejszony dochód,
  • rentę, gdy poszkodowany ulegnie całkowitej lub częściowej zdolności do pracy,
  • odszkodowanie za szkody rzeczowe.
  Na etapie analizy sprawy ustalimy wynagrodzenie naszej kancelarii. W wielu sprawach ustalona prowizja wypłacana jest po przyznaniu naszemu mocodawcy odszkodowania.
  Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest przestrzegać norm czasowych zawartych w ustawie. Natomiast nie będąc w posiadaniu całkowitej dokumentacji, okres wypłaty odszkodowania może się wydłużyć.
  Często ofiarami wypadków stają się dzieci, które przyczyniły się również do ich powstania. Osobom małoletnim, które nie przekroczyły trzynastego roku życia nie można przypisać winy ze względu na wiek. Dlatego też wypadki z udziałem małoletnich należy rozpatrywać jedynie na zasadzie ryzyka. Od tego czy Twoje dziecko otrzyma odszkodowanie i w jakiej wysokości, zależy od okoliczności sprawy.
  Standardowy okres przedawnienia to 3 lata, natomiast gdy szkoda miała związek z czynem niedozwolonym, okres przedawnienia może wydłużyć się do 20 lat od dnia wypadku / przestępstwa. W tym czasie poszkodowany musi złożyć stosowne roszczenie.
  Powstałe w wyniku wypadku szkody należy zgłaszać jak najszybciej. Ubiegać się można o zaliczkę na koszty leczenia i rehabilitacji, a pozostałe kwoty zostaną wypłacone po zakończeniu leczenia.
  Kwota zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrot poniesionych kosztów, świadczenia rentowe, mogą zostać pomniejszone o ustalony stopień przyczynienia się (zazwyczaj określany procentowo).