Przejdź do treści

Czy należy mi się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi podczas oddelegowania lub wykonywania obowiązków zawodowych ma prawo dochodzić odszkodowania. Należy jednak dodać, że rekompensata jest możliwa wówczas, gdy wypadek nastąpił z winy pracodawcy.

Odszkodowanie z ZUS-u i OC

Istnieją dwie drogi uzyskania należnego odszkodowania. Pierwszą z nich jest świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego odprowadzanego przez pracodawcę do ZUS. Drugą natomiast wyrównanie strat za pomocą polisy OC pracodawcy, jeżeli zostało wykupione.

Każdy pracodawca posiada wynikający z ustawy obowiązek płacenia ubezpieczenia wypadkowego. Dzięki niemu pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia może liczyć na odszkodowanie. Czasami zdarza się jednak, że świadczenie z ZUS-u nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, z którymi musi się zmierzyć pokrzywdzony. W takiej sytuacji pracownik może zwrócić się o uzupełniającą rekompensatę do pracodawcy.

Jeżeli to zatrudniający swoim zaniedbaniem przyczynił się do wypadku, zobligowany jest on do pokrycia kosztów leczenia. W przypadku, gdy osoba poszkodowana w wyniku wypadku stała się inwalidą, musi on dodatkowo wypłacić jej odpowiednią kwotę pieniędzy pozwalającą na przekwalifikowanie i późniejszą zmianę zawodu.

Warto nadmienić, że pracodawca, który nie zdecydował się wcześniej na polisę ubezpieczeniową, posiada obowiązek wypłaty odszkodowania z własnych środków pieniężnych.

Odszkodowanie a formalności

Jak zatem zacząć walczyć o odszkodowanie? Pracownik musi udowodnić, że wypadek nastąpił z winy pracodawcy. To w jego gestii leży wykazanie poniesionej szkody. Na początku trzeba dokładnie ustalić przyczyny wypadku. Aby zrobić to poprawnie należy oprzeć się na przepisach Kodeksu pracy, które regulują to zagadnienie.

Według prawa, pracodawca otrzymujący informację o wypadku powinien powołać zespół powypadkowy, który ustali przyczyny zajścia. Następnie zespół sporządza protokół dotyczący okoliczności i przyczyn wypadku. Powinien zrobić to w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o danym zdarzeniu. Do protokołu głównego dołączane są m.in. przesłuchania świadków, opinie lekarskie i inne istotne dokumenty dotyczące sprawy. Poszkodowany może zapoznać się z treścią całego dokumentu oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia.

Wina pracownika

Pracownik, który spowodował wypadek z własnej winy, nie zachowując obowiązujących zasad bezpieczeństwa nie może liczyć na odszkodowanie z funduszu wypadkowego. Należy jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu posiada on prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80 %.

Wina pracownika musi być wykazana na podstawie konkretnych dowodów. Ważne jest dokładne prześledzenie całego zdarzenia. Należy wziąć pod lupę nie tylko zachowanie pracownika, ale również okoliczności zdarzenia, do których zalicza się m.in. zachowanie innych uczestników wypadku. W przypadku, gdy okaże się, że pracownik ponosi częściową winę, pracodawca zobligowany jest do wypłaty odszkodowania. Ponadto sprawca nie musi także naprawiać szkody.

Uzyskanie adekwatnego odszkodowania nie jest proste i często wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Dlatego też warto zgłosić się do osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pomogą nam w uzyskaniu satysfakcjonującej rekompensaty.

Więcej na: Odszkodowania za wypadki przy pracy